VEM GÖR MINA KLÄDER?

Vi har långvariga relationer i vissa fall på mer än 40 år med de fabriker där våra produkter tillverkas. Vi vill öppet berätta var våra produkter tillverkas och vem som tillverkar dem. Fabriksarbetare är en viktig del av vår produktionskedja och vi vill ta väl hand om dem. Den globalt respekterade organisationen Amfori BSCI hjälper oss att se till att arbetsförhållandena är socialt och etiskt acceptabla.

LÅNGVARIGA RELATIONER MED FABRIKER

Långvariga relationer med fabrikerna är av avgörande betydelse för Halti och vissa relationer har upprätthållits sedan 40 år tillbaka. För nära samarbeten är viktiga för att bl.a. hållbarhetsmålen skall kunna uppnås.

Vi producerar kläder, skor och utrustning i många olika länder. Det största produktionslandet är Kina, där ungefär 80% av alla våra produkter är tillverkade. Detta följs av Vietnam och Bangladesh. Delar av vår produktion finns också i Indien och Europa. Vi gör strumpor och mössor i Finland. Kina har blivit den största producenten av krävande tekniska produkter inom sporttextilindustrin och vi har etablerat långvariga och stabila relationer med våra partnerfabriker. Vi värdesätter deras kompetens och erfarenhet. Sedan 2010 har vi ett eget kontor i Kina och teamet där besöker regelbundet fabrikerna för att se hur våra produkter tillverkas och under vilka förhållanden. Vi publicerar en lista över våra primära leverantörer, deras adresser, vilken produkt de tillverkar och året då vi startade samarbetet.

HUR BEHANDLAS DE MÄNNISKOR SOM GÖR MINA KLÄDER?

Fabriksarbetare är en viktig del av vår produktförsörjningskedja och vi vill ta väl hand om dem. Vi är medlemmar i den internationella organisationen Amfori BSCI. Det hjälper oss att se till att de anställda arbetar regelbundna timmar under korrekta förhållanden och får tillräcklig lön. Vi accepterar inte något barnarbete, korruption eller diskriminering. Vi strävar efter att förbättra medarbetarnas medvetenhet om sina rättigheter och möjligheter att påverka eventuella brister på arbetsplatsen. Att vara medlem i AMFORI BSCI kräver regelbundna, objektiva, opartiska och oberoende revisioner av en extern revisor. Amfori BSCI erbjuder regelbunden utbildning för leverantörerna om samhällsansvarsämnen och hur de ska implementeras som arbetsgivare. Halti uppmuntrar starkt alla sina leverantörer att ta del av Amfori Academy för vidareutbildning och utveckling.

Alla vår kläder och skor är tillverkade i fabriker som granskats av Amfori BSCI, FWF eller SA8000. Delar av vår produktion finns också i Europa där lokala lagar ger anställda ett bättre skydd. Vi besöker och granskar också våra fabriker aktivt själva. Vi strävar efter att öka produktionen i Europa samt utnyttja lågsäsonger i fabrikerna. Detta bidrar till att minska mängden övertid och press som riktas mot anställda under högsäsonger och ger fabriker och deras anställda en stadig inkomst. Vi följer Amforis missnöjespolitik och levnadslöneinitiativ.

LÄS MER OM AMFORI BSCI

HALTI-LEVERANTÖRENS UPPFÖRANDEKOD

Utöver ovannämnda revisioner skriver alla våra leverantörer på Haltis eget serviceavtal. Halti förväntar sig att leverantörerna respekterar de grundläggande mänskliga rättigheterna, att de behandlar sin arbetskraft rättvist och med respekt. För att göra vår ståndpunkt tydlig för vår egen personal, våra leverantörer och eventuella andra berörda parter har vi dokumenterat Halti Uppförandekod som en del av serviceavtalet. Denna kod är baserad på Internationella arbetsorganisationens (ILO) konventioner och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. För att vara vår leverantör måste en fabrik gå med på, underteckna och genomföra principerna i uppförandekoden. Med denna uppförandekod säkerställer arbetsgivaren grundläggande mänskliga rättigheter för alla sina direkta och indirekt anställda. Leverantören ser också till att inget barnarbete, tvångsarbete, fångar eller olaglig arbetskraft används. Uppförandekoden säger att Halti inte accepterar något fysiskt eller psykiskt våld, hård disciplin eller mobbning. Diskriminering av gravida kvinnor är inte tillåtet. I uppförandekoden uppmuntrar vi varje anställd att gå med i arbetstagarfacket i sin bransch och kollektivt påverka bättre arbetsvillkor.

URVALSPROCESS FÖR LEVERANTÖRER

Halti har en formell process för att välja leverantörer att arbeta med. För det första analyserar vi företagets profil, befintliga klientbas samt efterlevnads- och ekocertifikat. Vi gör en kapacitetsanalys där vi ber leverantören om deras egen bedömning och pre-offerter. Vi analyserar deras utrustning och anläggningar noggrant. Om vi är på väg att välja en viss leverantör, gör vi platsbesök, pre-kvalitetsinspektioner och pre-CSR-revisioner. När vi bestämt oss för att gå vidare med partnerskapet, börjar vi med en testorder som övervakas noga av vårt lokala kvalitetstyrningsteam. Testorderna följs av regelbundna och periodiska efterlevnadsrevisioner.

 

MÄNNISKOR SOM ARBETAR PÅ VÅRA FABRIKER ÄR VIKTIGA I VÅR FÖRSÖRJNINGSKEDJA OCH VI VILL TA VÄL HAND OM DEM.